امام صادق (علیه السلام):

سنجد، گوشتش گوشت را میرویاند، استخوانش (هسته) استخوان را رشد می دهد و پوستش پوست را می پرورد.

علاوه بر این، سنجد، کلیه را گرم کرده، معده را پاک می سازد.

مایه ایمنی از بواسیر است، ساق پا را قوی می کند و رگ جذام را به کلی قطع خواهد کرد.